Vijesti

Na temelju odredbi članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 17. Statuta društva HNK CIBALIA VINKOVCI, športsko dioničko društvo za obavljanje športske djelatnosti, Vinkovci, H. D. Genschera 10 b, Uprava Društva 14. listopada 2019. godine saziva

REDOVITU GODIŠNJU SKUPŠTINU

dioničara društva HNK CIBALIA VINKOVCI š.d.d., koja će se održati 19. studenoga 2019. u 18 sati u prostorijama društva HNK Cibalia Vinkovci š.d.d., Vinkovci, H. D. Genschera 10b.

Dnevni red:

    1.    Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje nazočnih dioničara i punomoćnika, utvrđivanje kvoruma

    2.    Izvješće Uprave o radu i poslovanju Društva u 2018. godini

    3.    Izvješće Nadzornoga odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu

    4.    Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2018. godinu

    5.    Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu

    6.    Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2018. godinu

    7.    Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu

    8.    Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu

    9.    Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora

    10.    Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

    11.    Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2019. godinu

    12.    Izvješće predsjednika Nadzornog odbora Društva o provedenom postupku pronalaženja strateškog partnera Društva i pristiglim ponudama po raspisanom javnom pozivu za pronalaženje strateškog partnera u radu i financiranju Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2) Usvaja se izvješće Uprave o radu i poslovanju Društva u 2018. godini.

Ad 3) Usvaja se izvješće Nadzornoga odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu.

Ad 4) Usvaja se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2018. godinu

Ad 5) Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu, i to bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijska izvješća.

Ad 6) Gubitak Društva ostvaren u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 2.295,703 kuna pokrit će se iz budućeg očekivanog dobitka.

Ad 7) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2018. godini.

Ad 8) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava način na koji su nadzirali vođenje poslova Društva u 2018. godini.

Ad 9)

I. Razrješuju se funkcije članovi Nadzornog odbora:

1. Ivan Rimac, Vinkovci, Ivana Gundulića 48,

2. Mario Jurić, Vinkovci, Vladimira Gortana 77,

3. Željko Šarčević, Vinkovci, Splitska 16 B,

4. Milan Perić, Vinkovci, Ružina 13,

5. Damir Bošković, Vinkovci, Ulica Dragutina Žanića-Karle 27/B,

6. Željko Galić, Ivankovo, Matije Gupca 43,

7. Darko Stojanović, Darko Stojanović, Vinkovci, Slavka Jankovića 1,

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10) I. U Nadzorni odbor Društva izabiru se sljedeći članovi:

1. Ivan Rimac, Vinkovci, Ivana Gundulića 48,

2. Mario Jurić, Vinkovci, Vladimira Gortana 77,

3. Damir Bošković, Vinkovci, Ulica Dragutina Žanića-Karle 27/B,

4. Željko Šarčević, Vinkovci, Splitska 16 B,

5. Milan Perić, Vinkovci, Ružina 13,

6. Željko Galić, Ivankovo, Matije Gupca 43,

7. Darko Stojanović, Vinkovci, Slavka Jankovića 1,

II. Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 11) Za revizora Društva za 2019. godinu izabire se Revizorska tvrtka Vozetić d.o.o., Vinkovci, Jurja Dalmatinca 5a.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI (daljnjem u tekstu – Upute):

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dioničarom Društva smatra se svatko tko je kao takav upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) na posljednji dan za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika na temelju pisane i ovjerene punomoći. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.

U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti:

a) dioničari – fizičke osobe:

– ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica

b) dioničari – pravne osobe:

– tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;

– preslik izvatka iz sudskog, odnosno drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva.

Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju i uvid dioničarima u sjedištu Društva radnim danom od 9 do 14 sati računajući od dana javne objave poziva na internetskoj stranici Narodnih novina.

HNK CIBALIA VINKOVCI š.d.d.
Vinkovci

Poziv dioničarima na Glavnu skupštinu Društva – NN

Share