GODIŠNJA SKUPŠTINA – HNK CIBALIA VINKOVCI š.d.d. Vinkovci

Na temelju odredbi članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 17. Statuta društva HNK CIBALIA VINKOVCI, športsko dioničko društvo za obavljanje športske djelatnosti, Vinkovci, H. D. Genschera 10 b, Uprava Društva 21. studenoga 2022. godine, saziva

REDOVITU GODIŠNJU SKUPŠTINU

dioničara HNK CIBALIA VINKOVCI š.d.d., koja će se održati 28. prosinca 2022. u 18 sati u zgradi Gradskog poglavarstva Vinkovci – Velika vijećnica, Bana Jelačića 1, Vinkovci.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje nazočnih dioničara i opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma

2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2021. godini

3. Izvješće Nadzornoga odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu

4. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2021. godinu

5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu

6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2021. godinu

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu

9. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2022. godinu.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2021. godinu.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2021. godinu.

Ad 4. Prihvaća se izvješće revizora za 2021. godinu.

Ad 5. Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu

Ad 6. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

I. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini 2021. ostvarilo neto-dobit u iznosu od od 1.111.532 kn.

II. Ostvarena neto-dobit u iz točke I. ove odluke u iznosu od 1.111.532 kn, koristit će se za pokriće prenesenih gubitaka.

Ad 7. Odobrava se rad (Daje se razrješnica) Upravi za vođenje poslova Društva u 2021. godini.

Ad 8. Odobrava se rad (Daje se razrješnica) Nadzornom odboru za nadziranje poslova Društva u 2021. godini.

Ad 9. Za revizora Društva za 2022. godinu izabire se Revizorska tvrtka Vozetić d.o.o., Vinkovci, Jurja Dalmatinca 5a.

III. PRAVO NA SUDJELOVANJE I INFORMACIJE O GLAVNOJ SKUPŠTINI

I. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u Registar dionica društva i njihovi opunomoćenici na temelju ovjerene punomoći, a koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

II. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini mora biti podnesena u pisanom obliku i mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili ovlaštene osobe u Društvu.

Punomoć treba sadržavati podatke o subjektu kojeg opunomoćenik zastupa, broj glasova kojima dioničar raspolaže te dokument kojim se potvrđuje da je opunomoćenik ovlašten glasovati u ime dioničara.

III. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

IV. Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu Društva u Vinkovcima, H. D. Genschera 10b.

V. Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva radnim danom od 9 do 14 sati od objave ove odluke u Narodnim novinama (Izdanje: NN 137/2022 )

HNK CIBALIA VINKOVCI š.d.d.
Vinkovci

Objavljeno u Nekategorizirano